Tjenesteavtale

GENRELLE VILKÅR

Brukerstøtte:


Kunden får brukerstøtte pr epost eller telefon dersom man trenger hjelp til nettsiden, for eksempel hjelp til å ordne artikler og innhold. Dersom det oppstår større feil med løsningen, som ikke dekkes av vedlikeholdsavtalen vil leverandør i løpet av første virkedag levere et løsnings- og kostnadsestimat.

Brukerstøtte og feilrettinger utføres på virkedager mellom 09:00 til 16:00.

Leverandør bestreber seg på å løse uforutsette hendelser så raskt det lar seg gjøre. For henvendelser meldt inn til SUPPORT@A2N.NO garanterer vi en tilbakemelding i løpet av førstkommende virkedag. Dersom feilen ikke lar seg løse innenfor rammene av vedlikeholdsavtalen, vil vi innen 24 timer ha et konkret løsningsforslag tilgjengelig. Brukerstøtte faktureres pr påbegynte halvtime a’ kr. 1290,- pr time eks MVA.

Ansvar:

Leverandør fraskriver seg ethvert ansvar for feil i informasjon som legges ut på internett. Men vil foreta retting innen kort tid etter at feil er påpekt
Leverandør fraskriver seg ethvert ansvar for stans i nettverks/ internettoppkobling, driftsstans, streik, lockout eller lignende som skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som Leverandør ikke med rimelighet kunne tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av, som rammer Leverandør eller Leverandørens underleverandører eller Kunden, slik at Leverandør ikke kan oppfylle denne kontrakt.

Reklamasjon, Mislighold

Dersom Kunden vil påberope seg at avtale er misligholdt, må denne omgående reklamere skriftlig
Ved betalingsmislighold fra kunden side kan Leverandør etter fritt valg stoppe alle løpende ytelser til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom Partene, inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regel får ikke betydning for kundens betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Leverandørens side

Verneting


Såfremt det oppstår uenighet mellom partene, skal partene snarest mulig møtes og søke å løse uenighetene gjennom forhandlinger.

Lovvalg

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og tjenester utført i henhold til dem


DATABEHANDLERAVTALE

Hensikt

Avtalen regulerer DIGITALBYRÅET A2N (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter Personopplysningsloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265, Personopplysningsforskriften) og Personvernforordningen (Forordning 2016/679) som trer i kraft 25. mai 2018. Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Formål

I forbindelse med at Kunden lagrer og behandler data ved bruk av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester vil DIGITALBYRÅET A2N være ansvarlig for behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Avtalen omfatter alle data som blir lagret ved bruk av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester, inkludert underleverandører.

Eierskap til dataene

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. DIGITALBYRÅET A2N kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

DIGITALBYRÅET A2N sine plikter

DIGITALBYRÅET A2N plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. DIGITALBYRÅET A2N plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Taushetsplikt

DIGITALBYRÅET A2N har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som er lagret ved hjelp av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

DIGITALBYRÅET A2N har utnevnt Personvernansvarlig, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Detaljer for kontaktpunktet skal til enhver tid være tilgjengelig på:
https://www.a2n.no/om-oss/personvern/

All behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger må skje etter egen avtale. Bruk av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester til behandling av slike opplysninger uten en særskilt avtale er ikke tillatt, og DIGITALBYRÅET A2N vil ikke svare for følgene av slik lagring, eller konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven.


Bruk av Underleverandører

Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra DIGITALBYRÅET A2N. DIGITALBYRÅET A2N plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på:
https://www.a2n.no/om-oss/personvern/

Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at DIGITALBYRÅET A2N kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

DIGITALBYRÅET A2N plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal DIGITALBYRÅET A2N underrettes omgående og uten opphold. DIGITALBYRÅET A2N vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart, allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil bli refundert.

Tjenestene DIGITALBYRÅET A2N leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. DIGITALBYRÅET A2N kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde DIGITALBYRÅET A2N skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport

Kunden aksepterer at DIGITALBYRÅET A2N og underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Kunden sine plikter

Kunden plikter å informere om eventuelle personvernsertifiseringer. Behandling av personopplysninger i tråd med eventuelle sertifiseringer kan kun skje etter særskilt avtale.

All behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger ved hjelp av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester skal kun skje etter særskilt avtale. Bruk av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester til behandling av opplysninger i foregående punktum uten en særskilt avtale skjer på eget ansvar, og DIGITALBYRÅET A2N vil ikke svare for følgene av slik lagring, eller konsekvenser som følge av eventuelle sikkerhetsbrudd.

Kunden garanterer at all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med denne avtalen er, og fortsetter å være, i tråd med alle relevante personvernsbestemmelser, til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter i Norge og EU, og i tråd med denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om bruken av databehandlere, inkludert DIGITALBYRÅET A2N, og at personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, EU, eller Sveits.

Kunden skal sende inn forespørsler som medfører behandling av personopplysninger i god tid før behandlingen skal skje, og plikter å besvare henvendelser fra DIGITALBYRÅET A2N uten unødig opphold.

Retur og destruksjon av personopplysninger

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig på DIGITALBYRÅET A2N sine nettsider. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse grensesnittene. DIGITALBYRÅET A2N plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Eksport av data utover det DIGITALBYRÅET A2N sine grensesnitt muliggjør, inkludert men ikke begrenset til bruk av andre eksportformater eller eksportmetoder, skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at DIGITALBYRÅET A2N sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som DIGITALBYRÅET A2N til enhver tid fastsetter.

DIGITALBYRÅET A2N vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet

DIGITALBYRÅET A2N plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i DIGITALBYRÅET A2N sin kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Fysisk adgangskontroll

DIGITALBYRÅET A2N skal implementere nødvendige tiltak, selv eller ved bruk av en tredjepart, for å forhindre fysisk tilgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikkerhetspersonell, og bruk av sikre bygninger og lokasjoner, for å forhindre uvedkommende fra å få tilgang til personopplysninger.

Systemadgangskontroll

DIGITALBYRÅET A2N skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og inkluderer, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, tofaktor autentisering, dokumenterte autorisasjonsprosesser, dokumenterte endringshåndteringsprosesser og logging på flere nivåer.

Overføringskontroll

DIGITALBYRÅET A2N skal så langt det er praktisk gjennomførbart implementere hensiktsmessige tiltak for å forsikre om at det er mulig å overføre data til rette vedkommende uten at dataene kan leses, kopieres, endres eller slettes uautorisert under dataoverføringen.

Backup

Backup foretas i tråd med Tjenesteavtalen. For tjenester som ikke inkluderer backup står Kunden selv ansvarlig for å besørge hensiktsmessig backup.

Logisk separasjon

Data fra ulike Kunder er logisk separert i DIGITALBYRÅET A2N sine systemer for å sikre at personopplysninger som registreres for ulike formål kan behandles hver for seg.

Avvik

DIGITALBYRÅET A2N skal varsle Kunden ved avvik så snart DIGITALBYRÅET A2N får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos DIGITALBYRÅET A2N, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

REGISTRERINGSAVTALE

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten forøvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan DIGITALBYRÅET A2N unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN, NORID, EURID, ASNIC, ISNIC, DK HOSTMASTER eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, til enhver tid tilgjengelig på https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement, og som DIGITALBYRÅET A2N, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

DIGITALBYRÅET A2N kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til DIGITALBYRÅET A2N, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til DIGITALBYRÅET A2N sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av DIGITALBYRÅET A2N, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde DIGITALBYRÅET A2N skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting

Domenenavnssøknad utføres av DIGITALBYRÅET A2N på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan DIGITALBYRÅET A2N ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at DIGITALBYRÅET A2N kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. DIGITALBYRÅET A2N formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter DIGITALBYRÅET A2N å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

DIGITALBYRÅET A2N kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens DIGITALBYRÅET A2N behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

DIGITALBYRÅET A2N plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av DIGITALBYRÅET A2N.

DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom DIGITALBYRÅET A2N, eller flyttes til DIGITALBYRÅET A2N, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). DIGITALBYRÅET A2N forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at DIGITALBYRÅET A2N er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra DIGITALBYRÅET A2N til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

 

HOSTINGTJENESTER

Generell bruksrett

Avtalen gir Kunden tilgang på tjenermaskin(er) hos DIGITALBYRÅET A2N, eller underleverandører, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. DIGITALBYRÅET A2N, eller underleverandører av DIGITALBYRÅET A2N, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

DIGITALBYRÅET A2N, eller underleverandører av DIGITALBYRÅET A2N, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

DIGITALBYRÅET A2N, eller underleverandører av DIGITALBYRÅET A2N, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til et godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger.

DIGITALBYRÅET A2N plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

DIGITALBYRÅET A2N tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.

Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor DIGITALBYRÅET A2N sin kontroll gir ikke rett til avkortning.

Akseptabel bruk (AUP)


DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester må ikke benyttes til formål som DIGITALBYRÅET A2N, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, fildeling, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder DIGITALBYRÅET A2N seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

DIGITALBYRÅET A2N forbyr utsendelse av spam. DIGITALBYRÅET A2N definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

DIGITALBYRÅET A2N forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av DIGITALBYRÅET A2N. Tjenester levert av DIGITALBYRÅET A2N tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

DIGITALBYRÅET A2N forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in").

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in") menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for DIGITALBYRÅET A2N på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av DIGITALBYRÅET A2N i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell og Web Server

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som DIGITALBYRÅET A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres.

All utsendelse av epost fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra Webhotell/Web Server:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under 'Managed Backup'.

Epost

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenermaskiner. Epost lagres på DIGITALBYRÅET A2N sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som DIGITALBYRÅET A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Dersom Kundens plassbruk overskrider den avtalte langringskapasiteten, vil DIGITALBYRÅET A2N informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette epost eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter epost vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste kapasitetsnivå, og Kunden fakturert deretter.

All utsendelse av epost skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

 

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver. Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under 'Managed Backup'.

Spamfilter

Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende epost for uønsket epost (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin epostserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere er det DIGITALBYRÅET A2N sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim epost går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde DIGITALBYRÅET A2N orientert om antall epostadresser tjenesten skal filtrere for. DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

  • Hver epostadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.
  • Hver epostadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager. 

 

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for konfigurasjon, drift og vedlikehold av egen epostserver og at tjenesten er konfigurert med riktig adresse til egen epostserver.

Dersom Kunden sin epostserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende epost på tjenermaskin inntil Kunden sin epostserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen epostserver kan medføre at innkommende epost går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Database

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som DIGITALBYRÅET A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for å opprette en funksjonell database.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under 'Managed Backup'.

VPS

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer DIGITALBYRÅET A2N strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for å konfigurere instansen, og installere den med den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for sikkerheten på instansen.
Kunden er selv ansvarlig for å følge bruksinstruks for løsningen for å ivareta sikkerhet.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder DIGITALBYRÅET A2N seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

DIGITALBYRÅET A2N garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom DIGITALBYRÅET A2N ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

DIGITALBYRÅET A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

DIGITALBYRÅET A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på Kundens instans, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil i kode som ikke leveres av DIGITALBYRÅET A2N og det ikke foreligger spesifisert support-avtale faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. DIGITALBYRÅET A2N plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i DIGITALBYRÅET A2N sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Dedikert server

En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av DIGITALBYRÅET A2N, og som er utplassert i DIGITALBYRÅET A2N sitt driftsmiljø. I tillegg til den fysiske maskinen, leverer DIGITALBYRÅET A2N strøm og tilgang til Internett.

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

DIGITALBYRÅET A2N er ansvarlig for sikkerheten på instansen.
Kunden er selv ansvarlig for å følge bruksinstruks for løsningen for å ivareta sikkerhet.

DIGITALBYRÅET A2N garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom DIGITALBYRÅET A2N ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

DIGITALBYRÅET A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting i henhold til kontrakt og uten ugrunnet opphold.

DIGITALBYRÅET A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. DIGITALBYRÅET A2N plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. DIGITALBYRÅET A2N forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i DIGITALBYRÅET A2N sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Managed hosting

Managed hosting er en tilleggstjeneste for VPS, dedikert server og colocation-tjenester, som innebærer at DIGITALBYRÅET A2N tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av spesifikke programvarekomponenter.

Programvarekomponentene er spesifisert i den enkelte avtale mellom Kunden og DIGITALBYRÅET A2N.

Managed Backup

Med mindre annet fremgår av denne avtalen, er Managed backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

DIGITALBYRÅET A2N sitt ansvar er å foreta hensiktsmessig backup, full eller inkrementell, daglig eller med annet hensiktsmessig intervall, og så langt det er praktisk gjennomførbart.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd, og at DIGITALBYRÅET A2N ikke varsler om slike avvik.

For backup av data på VPSer, dedikerte servere eller Kundens utstyr er det Kunden sitt ansvar å definere og meddele korrekt backuputvalg til DIGITALBYRÅET A2N, samt gjøre oppmerksom på ethvert forhold som er nødvendig å ha kjennskap til for å foreta en hensiktsmessig backup.

Gjenopprettelse av data på Kundens forespørsel faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

DIGITALBYRÅET A2N er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom DIGITALBYRÅET A2N sine tjenester. DIGITALBYRÅET A2N vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Online Backup

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet med det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke et webgrensesnitt som DIGITALBYRÅET A2N forestår.

DIGITALBYRÅET A2N er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte.

File Server

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av DIGITALBYRÅET A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som DIGITALBYRÅET A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

En brukerkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Det er ikke adgang til å opprette fellesbrukere.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under 'Managed Backup'.

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen